Algemene Voorwaarden

Deelname 

* Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk na inschrijving.  Inschrijving is mogelijk tot 1 dag vóór het evenement om 12.00 uur, tenzij door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dit moment wordt vervroegd. Dit zal dan op de website bekend worden gemaakt.

* De Deelnemer mag aan het Evenement alleen deelnemen als het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, als het het inschrijfgeld volledig is voldaan en als de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

* De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen. 

* Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 24 uur voor het Evenement, na toestemming van en in afstemming met de Organisator.

* Indien een Deelnemer door eigen handelen is verhinderd aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld tot uiterlijk 1 week voor het evenement gerestitueerd, minus €1,- voor de gemaakte kosten. Hierna is restitutie niet meer mogelijk. Wel kan dan nog het shirt worden opgehaald of worden toegestuurd (kosten voor deelnemer)

* Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal de Organisator, indien een verzekering daar niet in voorziet, binnen een redelijke termijn, het ontvangen inschrijfgeld en eventuele betaalde extra’s voor de Deelnemer als nog trachten te compenseren. Hierover zal de Organisator zo snel als mogelijk de Deelnemer informeren. Uitzonderingen hierop zijn, niet uitsluitend en onder andere: een eventueel extra gekocht TShirt en donatie aan het officiële goede doel in relatie tot het Evenement. Deze worden niet gecompenseerd, het T-shirt kan wel worden verkregen door de Deelnemer. De donatie aan het goede doel, komt integraal ten goede van het goede doel. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval vergoed aan de Deelnemer.   

 * Op de dag van het Evenement: De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen compensatie van het inschrijfgeld en eventuele extra’s plaats. 

* Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

 Aansprakelijkheid 

* Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 * De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 

* De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 

*De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

* Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.    

Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.   

Persoonsgegevens 
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand en worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking.   De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot  openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. 

Hulpdiensten en andere overheidsinstellingen
Tijdens het Evenement zijn hulpdiensten (EHBO) actief om in geval van gezondheidsproblemen van de Deelnemer eerste hulp of andere zorg te verlenen. De Dikke Tien Runn behoudt zich het recht voor gegevens van de Deelnemer aan hulpdiensten te verstrekken en/of van deze hulpdiensten op te vragen op het moment dat er zorg verleend dient te worden aan de Deelnemer in kwestie door betrokken hulpdienst(en). Denk hierbij aan persoonsgegevens van de Deelnemer zelf en het noodnummer wat bij het Evenement eventueel kan opgegeven worden, of startnummers. Onder hulpdiensten kan verder worden verstaan het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie en brandweer. 

Dikke Tien Runn behoudt zich tevens het recht voor gegevens van de Deelnemer te verstrekken aan overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties voor redenen van volksgezondheid, bijvoorbeeld in het kader van bron- en contactopsporing.

Reacties zijn gesloten.